Държавен вестник, брой 56 от 23.06.2020 г.

Държавен вестник, брой 56 от 23.06.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 56 от 23.06.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне, публично оповестяване на документите и изслушване в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 116 за освобождаване на Мирчо Георгиев Иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия
УКАЗ № 117 за освобождаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз и в Нова Зеландия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 18.06.2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 18.06.2020 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 18.06.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
РЕШЕНИЕ № 406 от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 407 от 18.06.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Буните“, община Варна, област Варна

Министерство на земеделието, храните и горите

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 02.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“
НАРЕДБА № 4 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на електронна техника“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
НАРЕДБА № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Софийския военен съд за 2020 г.72

 

Коментарите са затворени.