Полезно в ДВ (бр. 47 от 22.05.2020 г.)

В брой 47-ми на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране с цел да бъде приведена наредбата с последните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 37 от 2019 г.

Създава се нов раздел „Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия“ с членове от 6 до 15 включително. Един от основните моменти в него е въвеждането на изискване за съдържанието на констативния протокол, който се представя от лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ пред компетентния орган за издаване на сертификат за дезактивиране.

Предвижда се нанасянето на обща уникална маркировка върху дезактивираното оръжие да се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“ или от районното управление на МВР, които издават и сертификата за дезактивиране на огнестрелно оръжие. Маркировката, която се нанася, е по образец.

Промени има и в Наредба № 1 от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия.

Чрез промените в първата наредба се регламентира възможността за целите на ценообразуването Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), въз основа на извършен анализ, да определя прогнозна цена на природния газ за всеки регулаторен/ценови период. Основната причина, която налага определянето от комисията на прогнозна цена,  е формирането на цената на природния газ по нов начин – ежемесечно.

  С цел справедливо разпределение на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии между енергийните предприятия и крайните клиенти е предвидено КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии

. Въвежда се и механизъм за справедливо компенсиране на производителите, които произвеждат топлинна енергия и  електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Предвижда се възможността тези недовзети или надвзети приходи да бъдат изцяло или частично разсрочвани за следващи периоди.

Коментарите са затворени.