Полезно в ДВ (бр. 46 от 19.05.2020 г.)

В новия 46-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, с които въвежда ново Приложение № 1д, което включва актуализиране размера на летищните такси и програма за стимулиращи отстъпки за ползване на летище София за 2020 г.

Маркетинговият характер на отстъпките е предпоставка да бъдат прилагани от летищния оператор към повече превозвачи. Това ще даде допълнителен стимул към авиокомпаниите да развиват нови маршрути и запазват стари, което ще повиши конкурентоспособността на летище София в региона.

 Промени има и в Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Необходимостта от измененията се обуславя от няколко аспекта. От една страна, са извършените промени в организационната структура на Въоръжените сили със създаването на Съвместно командване на специалните операции и откриването на Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

От друга страна, се налага актуализация на част от приложенията за вида и нормите на осигуряваните облекла, във връзка с въведените със заповед на министъра на отбраната нови номенклатури униформени облекла на военнослужещите.

От трета страна, се определят еднакви условия за осигуряване с униформено облекло на новоназначените военнослужещи в различните структури на Въоръжените сили, като допълнително се регламентира и осигуряването с униформено облекло в случаите при повторно назначаване на военна служба.

Оптимизирани са редът и сроковете за планиране и заявяване на униформено облекло. Прецизиран е редът за осигуряване с вещево имущество на военнослужещите, изпълняващи военна служба извън територията на Република България, като допълнително е указано осигуряването на военнослужещите от военните формирования, определени за участие в занятия и учения зад граница.

Коментарите са затворени.