Полезно в ДВ (бр. 45 от 15.05.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

По мярката „Застраховане на реколтата” ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни приятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител.

За подпомагане могат да кандидатстват физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Преди подаването на документи в ДФ „Земеделие“ производителите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, представлява процент от застрахователната премия, в зависимост от вида застраховка, която са сключили. До 80 % от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, включващи загуби, причинени от природни бедствия. До 50 % ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. До 50 % ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Обнародвани са Решение № 13062 от 3 октомври 2019 г. по административно дело № 3586 от 2016 г. и Решение № 5419 от 8 май 2020 г. по административно дело № 14384 от 2019 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени, с малки изключения, последното увеличение на минималните адвокатски хонорари от 2014 г.

Основанието за това са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а именно, че Висшият адвокатски съвет не е спазил изискванията на Закона за нормативните актове за обществено обсъждане и публикуване на промените. Той обаче не отменя всички разпоредби в нея, които бяха изменени през 2014 г., тъй като е констатирал, че част от тях са били променени и през 2016 г., и през 2019 г. и така всъщност атакуваните пред него текстове в момента не са действащо право.

Коментарите са затворени.