Полезно в ДВ (бр. 42 от 12.05.2020 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 3 от 28 април 2020 г. по конституционно дело № 5 от 2019 г., с което Конституционният съд промени досегашната своя практика и издигна на конституционно ниво задължението на Народното събрание да поправи последиците от прилагането на противоконституционни закони.

Конституционният съд (КС) променя наложеното със собственото му решение през 1995 г. правило, че след като „обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната или изменението от влизане в сила на решението на съда“. Конкретно КС казва следното: „Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от приемането или издаването им.

По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие“. Чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд казва, че възникналите правни последици от обявяването на даден акт за противоконституционен, се уреждат от органа, който го е постановил. Срокът, в който да го направи, е уреден в правилника на Парламента и е до два месеца от влизането в сила на решението на КС (чл. 81, ал. 4 от правилника).

Самото решение пък се публикува в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането му и влиза в сила 3 дни след обнародването (чл. 14, ал. 3 Закон за КС). Решението е подписано с особено мнение от съдиите Гроздан Илиев, Таня Райковска и Георги Ангелов.

 

Коментарите са затворени.