Държавен вестник, брой 48 от 26.05.2020 г.

Държавен вестник, брой 48 от 26.05.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 48 от 26.05.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на омбудсман

Президент на Републиката

УКАЗ № 96 за награждаване на проф. Невена Костова Цачева с орден „Св. св.Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 98 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, на27 септември 2020 г.
УКАЗ № 99 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, на 27 септември 2020 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 14.05.2020 г. по конституционно дело № 9 от 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 21.05.2020 г. за допълнение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2019 г.
МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 21.05.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за приобщаващото образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 21.05.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 21.05.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Черна гора за полицейско сътрудничество
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Коментарите са затворени.