Държавен вестник, брой 39 от 28.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 39 от 28.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 39 от 28.04.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 23.04.2020 г. за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 23.04.2020 г. за допълнение на Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 23.04.2020 г. за допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.
ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 23.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 23.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 23.04.2020 г. за допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 23.04.2020 г. за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

Държавна комисия по сигурността на информацията

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

Министерство на енергетиката
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-2 от 2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната
ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

Прокуратура на Република България
Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите

ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“

Министерство на финансите

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 2 от 2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи
ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 27.10.2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 154 от 9.04.2020 г. за изменение и допълнение на Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване
НОРМАТИВИ за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване
РЕШЕНИЕ № 158 от 9.04.2020 г. за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2020 г.

 

Коментарите са затворени.