Държавен вестник, брой 38 от 24.04.2020 г.

Държавен вестник, брой 38 от 24.04.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 38 от 24.04.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за статистиката
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за военното разузнаване

Президент на Републиката

УКАЗ № 81 за награждаване на г-н Масато Ватанабе – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 16.04.2020 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства
НАРЕДБА за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства
НАРЕДБА за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните
РЕШЕНИЕ № 264 от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 265 от 21.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 266 от 21.04.2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Чинка – 2“, участъци „Чинка – 2 запад“ и „Чинка – 2 изток“, разположено в землището на с. Голяма Чинка, община Крумовград, област Кърджали, на „ГУГУЛАНОВИ“ – ООД, гр. Кърджали

Министерство на здравеопазването

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на външните работи

ПРОТОКОЛ към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища

Българска народна банка

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Държавна агенция „Национална сигурност“
Прокуратура на Република България

ИНСТРУКЦИЯ № І-6 от 14.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“ при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор

Прокуратура на Република България
Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № I-1298 от 2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето є от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
ИНСТРУКЦИЯ № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)

 

Коментарите са затворени.