Полезно в ДВ (бр. 26 от 22.03.2020 г.)

В извънредния 26-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се транспонират европейски директиви. С измененията в закона се въвеждат разпоредби за начина на предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, лицата, на които може да бъде предоставена тази информация, както и лицата, от които може да се изиска съответната информация, с цел улесняване упражняването на правата на акционерите в публични дружества, включително защита на предаваната информация.

Предвидено е и въвеждане на срок за съхраняване на идентификационните данни на акционер при съобразяване с европейския регламент за личните данни. Въвежда се фигурата на „упълномощен съветник“, който е юридическо лице, което по занятие анализира разкрита, регулирана и друга информация, свързана с публични дружества, с цел предоставяне на проучвания, съвети и препоръки във връзка с упражняването на правото на глас на инвеститорите.

Публикувани са и промени в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, с които се създават нови 17 изисквания към стадионите с цел осигуряване на безопасност на зрители и играчи. Част от тях предвиждат седалките да са от нечуплив огнеупорен материал, а озвучителната уредба на терена да е свързана с независим източник на ток. Стадионите ще са с  камери и седалки с над 30 см облегалки.

Изискванията включват още места за хората с увреждания, както и минимум 5% от трибуните за гостуващите фенове. Промените ще засегнат основно големите стадиони у нас, които имат лиценз за международни спортни състезания. Областната администрация трябва да създаде комисия към областните управители, която с доклад трябва да удостовери дали конкретен стадион може да изпълнява изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия.

Обнародван е Указ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., както и мотивите към указа.

Коментарите са затворени.