Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 28 от 24.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

1.ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на труда
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за хората с увреждания
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за народните читалища
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за изменение на Закона за политическите партии
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за независимия финансов одит13
КОДЕКС за застраховането13
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа13
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти13
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране13
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти13
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа13
ЗАКОН за държавната собственост

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.