Държавен вестник, брой 26 от 22.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 26 от 22.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 26 от 22.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
КОДЕКС за застраховането
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
ЗАКОН за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 70 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
СПИСЪК за допълнение на списъка на съдебните преводачи за нуждите на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура
СПИСЪК на съдебни преводачи за нуждите на Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура за 2015 г.

 

Коментарите са затворени.