Държавен вестник, брой 19 от 06.03.2020 г.

Държавен вестник, брой 19 от 06.03.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 19 от 06.03.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ по повод 150 години от създаването на Българската екзархия

Президент на Републиката

УКАЗ № 46 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, на 14 юни 2020 г.
УКАЗ № 47 за назначаване на полковник Милен Анчев Русев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
УКАЗ № 48 за освобождаване на бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев – административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, от военна служба, считано от 02.03.2020 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 28.02.2020 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 02.03.2020 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 04.03.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
РЕШЕНИЕ № 127 от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса
РЕШЕНИЕ № 959 от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища
РЕШЕНИЕ № 138 от 02.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11631 от 31.07.2019 г. по административно дело № 11311 от 2017 г.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява¬нето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – гр. Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – гр. Хасково, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.