СЕС разясни какво означава представителство от независим адвокат по дела в Люксембург

Какво означава страната по дело пред Съда на ЕС да е представлявана от независим адвокат, както изисква самият статут на съда. На този въпрос отговори самият СЕС по повод на казус от Полша.

Става дума за спор между Вроцлавския университет и Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA). Той е поставен първо пред Общия съд, който отхвърля като явно недопустима жалбата на висшето училище с мотива, че представляващият го правен съветник не отговаря на условието за независимост. СЕС в голям състав отмени определението на Общия съд и му върна делото за ново разглеждане, защото установи, че не е приложил правилно закона.

Казусът от Полша

В рамките на изследователска програма REA сключва споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства на Вроцлавския университет. Оказва се обаче, че университетът не спазва уговорките в него и агенцията го прекратява и изпраща три дебитни известия, като висшето училище е платило сумите по тях. След това Вроцлавският университет подава жалба до Общия съд за отмяна на решенията на REA, с които споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства се прекратява и той е задължен да върне част от платените субсидии.

Жалбата обаче е приета за явно недопустима от Общия съд, тъй като представляващият университета правен съветник е обвързан с висшето училище с договор за преподавателска дейност.

Що е то независим адвокат

В решението си от днес СЕС припомня, че чл. 19 от статута му (виж карето) съдържа две отделни и кумулативни условия по отношение на представителството на непосочена в първите две алинеи страна в преките производства пред юрисдикциите на съюза. „Първото условие налага задължение на такава страна да бъде представлявана пред юрисдикциите на Съюза от „адвокат“. Второто условие предвижда, че представляващият тази страна адвокат трябва да има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“, пише СЕС.

Повече подробности по темата четете тук.

Коментарите са затворени.