Полезно в ДВ (бр. 11 от 7.02.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за съдебната власт, чрез които се създават помощни атестационни комисии към съдилищата. Те ще имат за цел да подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като се намалява броя на атестациите и поводите, по които ще се извършват.

Няма да се налага автоматично временно отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи заради образувано наказателно производство срещу тях, както сега, а ще става след преценка на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Ще се дава задължително възможност на засегнатия магистрат за изслушване или депозиране на писмено становище.

Други изменения в Закона за съдебната власт предвиждат при изтичане на мандата или предсрочно прекратяване – член на ВСС ще трябва в 14-дневен срок да бъде възстановен на длъжността, заемана преди избора на равна по степен или една степен по-висока от заеманата преди избора.

В имуществените си декларации, които подават пред Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите ще трябва да декларират произхода на средствата при предсрочно погасяване на кредити не във всички случаи, а само при пълно предсрочно погасяване, както и когато размерът на частичното погасяване надхвърля 10 000 лв., а не както досега 5000 лева. Инспекторатът към ВСС вече ще има право да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Коментарите са затворени.