Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

Държавен вестник, брой 13 от 14.02.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 13 от 14.02.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
ЗАКОН за животновъдството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за животновъдството
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Президент на Републиката

УКАЗ № 20 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, на 14 юни 2020 г.
УКАЗ № 21 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, на 14 юни 2020 г.
УКАЗ № 22 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, на 14 юни 2020 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 4.02.2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г.

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 1 от 5.02.2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Държавна агенция „Национална сигурност“
Българска народна банка

ИНСТРУКЦИЯ № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Админи¬стративния съд – Перник, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръж¬ния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни прево¬дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжния съд – Пловдив, и Административния съд – Пловдив, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб¬ния район на Окръжния и Административния съд – Разград, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб¬ния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2020 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни прево¬дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Администра¬тивния съд – Русе, за 2020 г.

 

Коментарите са затворени.