Полезно в ДВ (бр. 6 от 21.01.2020 г.)

В днешния 6-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани нови Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

Съгласно Закона за пощенските услуги пощенските оператори със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга организират и осъществяват отчитане на дейността си в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и прилагане на система за разпределение на разходите както общо за търговското дружество, така и аналитично и поотделно за: универсалната пощенска услуга по видове услуги; пощенските парични преводи; определени неуниверсалните пощенски услуги; други търговски дейности. Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно назначава проверки за прилагането на Системата, които се извършват от регистриран одитор.

 

Коментарите са затворени.