Полезно в ДВ (бр. 4 от 14.01.2020 г.)

 В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван новият Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. Новият акт регламентира разширяването на възможностите за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат с цяла плакова зъбна протеза (съответно – по една за горна и долна челюст), като отпада възрастовото ограничение за тези дейности.

Досега от услугата можеха да се ползват пациенти на възраст 65 – 69 години включително. Предвидена е възможност лекарят по дентална медицина да провери чрез предоставената услуга на НЗОК извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на гражданите, като отпада досегашното ограничение за времеви период.

Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Финансовата помощ за един кандидат за преструктуриране и конверсия на лозя за един прием се намалява, но се предоставя възможност на по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката.

Промените предвиждат в същото време увеличаване на максималния размер на помощта за „Инвестиции в предприятия“ от сектора на винопроизводството. По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година. Според експертите на аграрното министерство този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор.

Съкратени са сроковете за обработка на подадените заявления по мярката, тъй като плащанията ще бъдат в периода от юли до 15 октомври. Определено е също как ще се разпределя бюджетът между подадените заявления по мярката – пропорционално между всички заявления. Предвидена е нова финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Тя ще се прилага в кризисни ситуации на пазара, които водят до дисбаланс между търсенето и предлагането, и може трайно да влошат жизнеспособността на гроздопроизводителите.

В неофициалния раздел са обнародвани приложения № 5 – 8 към Заповед за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица, която е в сила от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Коментарите са затворени.