Полезно в ДВ (бр. 3 от 10.01.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-36 от 7 януари 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, да се отчита в работни дни – подневно, като часовете положен труд извън редовното работно време да се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в който са положени, а работното време на държавните служители, работещи на смени, да се изчислява и отчита в часове, сумирано за едномесечен период.

Въведен е принципът от общото трудово законодателство за недопускане на сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден. Изчерпателно е посочено кое време от работния ден и процес следва да се зачита за отработеното време и кое не. С ясното регламентиране на образците на документи, с които да бъде отчитан положеният труд от служителите на МВР, се цели недопускане на неправомерно разходване на бюджетни средства и въвеждане на унифициран подход на отчитане на положения от служителите труд.

         Обнародвани са Правила за Добра фармацевтична практика. Целта на новите правила е създаването на рамка за извършване на дейностите и изработване на професионални стандарти относно управление на аптеката и спазването на добрата документална практика в цялостната дейност на аптеката; консултиране относно популяризиране на здравословен начин на живот, промоция на здравето и подобряване на използването на лекарствени и други продукти; правилно и точно консултиране относно вида и дозата на предписаните или свободно потърсените в аптеката лекарствени и други продукти със значение за здравето и т. н.

 

 

Коментарите са затворени.