Полезно в ДВ (бр. 2 от 7.01.2020 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., с което се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, прилагащи програмен формат на бюджет, с изключение на бюджета на Народното събрание, в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

Обнародвана е нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. В новия акт е регламентирано, че физически и юридически лица могат да бъдат освободени от задълженията за регистрация, разрешаване и/или ограничаване на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали за определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато това е необходимо в интерес на отбраната.

Наредбата определя условията, реда и сроковете за издаване, удължаване, отказ, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване от определени задължения по Регламент REACH. Въвеждането на национална процедура за освобождаване е в съответствие и с целите, заложени в Кодекса за изключенията от Регламент REACH, свързани с отбраната, на Европейската агенция по отбрана, към който България се е присъединила. С прилагането на национална процедура за освобождаване от определени задължения по Регламент REACH се цели намаляване на административната и финансова тежест за отбранителната индустрия и се гарантират интересите на националната отбрана, като същевременно се запазва високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

Публикувано е ново Постановление № 1 от 3 януари 2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година.

Защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година са предвидени да бъдат по-малко от тези за 2019 г. Отпадат 5 специалности – „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, „Транспортно строителство“, „Автоматизация на непрекъснати производства“ и „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника“, а 1 се добавя – „Художествена дърворезба“.

В списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за идната учебна година, също ще бъдат добавени нови специалности като „Технология на биопроизводството“, „Корабни тръбни системи“, „Локомотиви и вагони“, „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника“, „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и „Технология на неорганичните вещества“.

Коментарите са затворени.