Метод за разпределяне на средства от Фонда за справедлив преход

Брюксел, 15 януари 2020 r.

Фондът за справедлив преход (ФСП) ще предоставя подкрепа на всички държави – членки на ЕС, като същевременно ще се съсредоточи върху онези територии и региони, в които мащабът на климатичния преход е по-голям. Методът за разпределяне се основава на обективни и ясни критерии.

Тъй като ФСП следва да допринася за смекчаване на социално-икономическото въздействие в най-засегнатите от прехода региони и сектори поради зависимостта им от изкопаеми горива или енергоемките промишлени отрасли, критериите отразяват съответните икономически и социални показатели на съответните държави членки и региони

1: Емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения в региони, където въглеродният интензитет на тези емисии надвишава средния за ЕС.

2. Равнището на заетост във въгледобива (вкл. лигнитни въглища).

3. Равнището на заетост в промишлеността в регионите, посочени в точка 1.

4. Добивът на торф.

5. Добивът на битуминозни шисти.

При изчисленията тежестта на икономическите критерии (емисии на парникови газове, добив на торф, битуминозни шисти) и социалните критерии (заетост във въгледобива и регионите с високи въглеродни емисии) е 50 % за всеки от тях. За да се гарантира подходяща концентрация на ресурси в най-слабо развитите държави членки, е взет под внимание БНД на глава от населението. Националните дялове от разпределението се увеличават или намаляват, за да бъде отразена разликата между националния БНД на глава от населението и средния БНД на ЕС на глава от населението.

Второ, въвежда се горна граница, за да се избегне някоя държава членка да получи прекомерно голям дял от ресурсите на ФСП и за да се гарантира по-справедливо и балансирано разпределение между държавите членки. Горната граница е определена на 2 млрд. евро.

Трето, минималният интензитет на помощта се определя така, че всяка държава членка да получава средства, които да позволяват подкрепа за значими действия. Минималният интензитет на помощта се определя на 6 евро на глава от населението.

Този метод за разпределяне спомага да се гарантира достатъчна концентрация на средства в държавите членки с най-големи предизвикателства, като същевременно се предоставя съдържателна подкрепа на всички държави членки. По-специално държавите членки, чийто БНД на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС, ще получат около две трети от финансирането от ФСП.

Коментарите са затворени.