Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2020 г.

Държавен вестник, брой 2 от 07.01.2020 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 2 от 07.01.2020 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 298 за освобождаване на Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия
УКАЗ № 299 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия със седалище в Осло, Кралство Норвегия
УКАЗ № 300 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам
УКАЗ № 301 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам със седалище в Джакарта, Република Индонезия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 30.12.2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 31.12.2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година
РЕШЕНИЕ № 832 от 31.12.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Дрянка“, участъци „Дрянка-запад“ и „Дрянка-център“, разположено в землището на с. Поройна и гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, на „Агрострой 07“ – ООД, гр. Първомай
РЕШЕНИЕ № 2 от 03.01.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър, област Бургас

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

 

Коментарите са затворени.