Полезно в ДВ (бр. 95 от 3.12.2019 г.)

В днешния 95-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност.

Съгласно чл. 92 от Закона за физическото възпитание и спорта лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи.

Предвиждат се две групи медицински прегледи на лицата, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност – задължителни (начални и периодични); предсъстезателни прегледи, които се извършват и съответно са задължителни, само ако съответната спортна федерация е приела решение за това. Новият акт дефинира лицата, които организират извършването на прегледите; обема и честотата на медицинските дейности и изследвания; документацията, която се води и издава при извършването им от медицинските специалисти.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Измененията са в следните насоки: съгласуване на оценките в частта за кариерното, професионалното и длъжностно развитие на военнослужещите, с оглед измененията на Класификатора на длъжностите за военнослужещите, в сила от 01.01.2019 година; отразяване в атестационните формуляри на оценките от индивидуалната и колективната подготовка на военнослужещите съгласно Указания на началника на отбраната № УНО-2/12.03.2019 година; синхронизиране на наредбата с измененията в чл. 60а, ал. 2, т. 3 на ЗОВСРБ.

Коментарите са затворени.