Държавен вестник, брой 99 от 17.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 99 от 17.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 99 от 17.12.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за Националната служба за охрана
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“
ЗАКОН за ратифициране на Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

Президент на Републиката

УКАЗ № 286 за освобождаване на Сотир Стефанов Цацаров от длъжността главен прокурор на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 12.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 12.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показатели по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 13.12.2019 г. за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 13.12.2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“
РЕШЕНИЕ № 740 от 11.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Варна – централен“, община Варна, област Варна

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ
НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 17 от 05.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания
НАРЕДБА № 18 от 05.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8247 от 03.06.2019 г. по административно дело № 424 от 2019 г.
НАРЕДБА № 52 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“, издадена от министъра на здравеопазването

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1707-НС от 12.12.2019 г. относно обявяване на Стойно Митев Стойнов за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1123 от 11.12.2019 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Коментарите са затворени.