Държавен вестник, брой 98 от 13.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 98 от 13.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 98 от 13.12.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за рибарството и аквакултурите
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за марките и географските означения
ЗАКОН за марките и географските означения
ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗАКОН за промишления дизайн
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни
ЗАКОН за топологията на интегралните схеми
ЗАКОН за авторското право и сродните му права
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за транслитерацията
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Бaнoв относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 05.12.2019 г. по конституционно дело № 8 от 2019 г.
ЗАКОН за държавната собственост50

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 9 от 05.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
НАРЕДБА № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-5 от 2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 453 от 28.11.2019 г. за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 396 на БНБ от 29.11.2019 г. за пускане в обращение считано от 6.01.2020 г. медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Гео Милев“ от се¬рията „Български творци“

 

Коментарите са затворени.