Държавен вестник, брой 97 от 10.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 97 от 10.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 97 от 10.12.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 279 за награждаване на Фра Джакомо Дала Tope дел Темпио ди Сангуинето – Велик магистър на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, с орден „Стара планина“ с лента

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 03.12.2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация
НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
НАРЕДБА за студентските стажове в държавната администрация
НАРЕДБА за стипендиантската програма в държавната администрация
НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Института по публична администрация
НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 05.12.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 05.12.2019 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 от 05.12.2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 05.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 05.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, приета с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 05.12.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 05.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 05.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 05.12.2019 г. за отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2007 г.
НАРЕДБА за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 05.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 05.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 06.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 719 от 02.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 720 от 03.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 721 от 04.12.2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 723 от 04.12.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
НАРЕДБА № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
НАРЕДБА № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-11 от 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 41 от 2014 г.)
НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8834 от 11.06.2019 г. по административно дело № 4906 от 2018 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 13963 от 18.10.2019 г. по административно дело № 4906 от 2018 г.
ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 2 октомври 2019 г. по административно дело № 13469 от 2018 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1085 от 4 декември 2019 г. за удължаване на срока за реализация на тютюневи изделия – пури, пурети и тютюн за лула, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г.

 

Коментарите са затворени.