Държавен вестник, брой 95 от 03.12.2019 г.

Държавен вестник, брой 95 от 03.12.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 95 от 03.12.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 269 за освобождаване на бригаден генерал Явор Антонов Матеев от длъжността командир на „68 бригада „Специални сили“, назначаването му на длъжността командир на „Съвместното командване на специалните операции“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“
УКАЗ № 270 за освобождаване на Недялчо Димитров Данчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово
УКАЗ № 271 за назначаване на Христо Георгиев Гуджев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово със седалищев Прищина

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 28.11.2019 г. за изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и кметове през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 на МС от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата с престъпността

Министерство на отбраната

НОТА за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган по сигурността на Чешката република, министъра на отбраната на Република Франция, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалия, Министерството на отбраната на Словашката република, министъра на отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство и Департаментa по отбрана на Съединените американски щати относно изграждането, организацията и функционирането на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО
ВТОРО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Словашката република, министъра на отбраната на Кралство Испания и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно изграждането, организацията и функционирането на Съвместния център на НАТО за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберзащита
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерствотo на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерствотo на отбраната на Италианската република, Министерствотo на отбраната на Република Латвия, Министерствотo на националнaтa отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Словашката република, министъра на отбраната на Кралство Испания, както и Щаба на върховния командващ на съюзното командване по трансформацията на НАТО относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберзащита
НОТА за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган за сигурност на Чешката република, министъра на отбраната на Република Франция, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалия, Министерството на отбраната на Словашката република, министъра на отбраната на Кралство Испания, Генералния щаб на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство и Департамента по отбрана на Съединените американски щати, както и Щаба на върховния командващ на съюзното командване на НАТО по трансформацията относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО
МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерствотo на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерствотo на отбраната на Италианската република, Министерствотo на отбраната на Република Латвия, Министерствотo на националнaтa отбрана на Република Литва, Министерството на отбраната на Словашката република, министъра на отбраната на Кралство Испания, както и Щаба на върховния командващ на съюзното командване по трансформацията на НАТО относно функционалните връзки на Съвместния център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберзащита
НАРЕДБА № Н-16 от 19.11.2019 г. за условията и реда за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт
НАРЕДБА № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Министерство на здравеопазването
Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ
НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
НАРЕДБА № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1694-НС от 28.11.2019 г. относно обявяване на Росен Малинов Малинов за народен представител в 44-то Народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район – София

 

Коментарите са затворени.