Полезно в ДВ (бр. 8 от 08.11.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-1277 от 31 октомври 2019 г. за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Новият акт има за цел да регламентира условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в който ще бъдат въвеждани идентификационни данни на лицата, които провеждат стрелби. Воденето на такъв регистър от собствениците или ползвателите на стрелбища ще улесни идентифицирането и контрола на стрелящите лица, използваното от тях огнестрелно оръжие и количествата изстреляни боеприпаси.

Същевременно се цели информираност на стрелящите лица по отношение на обработването на личните им данни, както и гарантиране на тяхната защита при обработване на същите. Изрично е предвидено, че лицата, желаещи да употребяват огнестрелно оръжие на стрелбище, се информират предварително за задължението за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на МВР, на техни идентификационни данни, данни за използваното огнестрелно оръжие и броя на употребените боеприпаси. Лица, които не желаят да предоставят идентификационните си данни за вписване в регистъра, не се допускат до употреба на огнестрелно оръжие на стрелбища.

Обнародвана е и нова Наредба № 5 от 29 октомври 2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Най-високи са наградите за постигнати медали и класирания в Олимпийски игри, тъй като това безспорно е най-престижното международно състезание, с най-много участници от най-много държави, респ. конкуренцията за спечелване на медалите и постигане на призови класирания е най-голяма. Званието „олимпийски медалист“ е възможно най-високото признание за постигнат успех в спорта и то следва да намери адекватно отражение и при определяне на наградите за него.

При всички видове състезания в обхвата на наредбата право на награда имат носителите на медали (златен, сребърен и бронзов).  Класиранията, които се определят като „призови“ (извън удостоените с медали), са дефинирани въз основа на ранга на съответния вид спортно състезание, като броят на класиранията, определени като „призови“, е правопропорционален на значимостта на състезанието и степента на конкуренцията в него. За състезанията с най-голям международен престиж и най-голяма конкуренция сред състезателите се предвиждат награди за спортистите, класирани до осмо място включително.

Коментарите са затворени.