Държавен вестник, брой 94 от 29.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 94 от 29.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 94 от 29.11.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
ЗАКОН за електронното управление
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за електронната идентификация
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
ЗАКОН за Държавна агенция „Национална сигурност“
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ЗАКОН за отговорността на държавата и общините за вреди
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа

Президент на Републиката

УКАЗ № 261 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия със седалище в Джакарта, и за постоянен представител на Република България към Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН)
УКАЗ № 262 за награждаване на проф. Христо Христов Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 263 за награждаване на Атанасия Петрова Стоянова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 264 за освобождаване на Васил Павлов Петков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан
УКАЗ № 265 за назначаване на Боян Борисов Хаджиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан със седалище в гр. Нурсултан
УКАЗ № 268 за наименуване на гео-графски обекти в Антарктика
УКАЗ № 273 за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 702 от 26.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 703 от 26.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 704 от 26.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
НАРЕДБА № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите
НАРЕДБА № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
НАРЕДБА № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 18.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-995 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите
ЗАПОВЕД № ЗМФ-996 от 13.11.2019 г. за утвърждаване на нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2020 г.

 

Коментарите са затворени.