Държавен вестник, брой 87 от 05.11.2019 г.

Държавен вестник, брой 87 от 05.11.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 87 от 05.11.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 246 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини
УКАЗ № 247 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Филипини със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 от 01.11.2019 г. за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 от 01.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Министерство на околната среда и водите

ИЗМЕНЕНИЯ на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева
ПРОТОКОЛ от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Приети с Резолюция MEPC.48(31) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 4 юли 1991 г. В сила за Република България от 04.04.1993 г.) (Определяне на Разширения Карибски район за особен район съгласно Анекс V към MARPOL 73/78)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Приети с Резолюция MEPC.68(38) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 юли 1996 г. В сила за Република България от 01.01.1998 г.) (Изменения на Протокол I)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Приети с Резолюция MEPC.84(44) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 март 2000 г. В сила за Република България от 01.01.2002 г.) (Изменения на Приложението към Анекс III към MARPOL 73/78)
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Патентно ведомство на Република България

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Патентното ведомство на Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-672 от 22.10.2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

 

Коментарите са затворени.