Полезно в ДВ (бр. 77 от 01.10.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

В нея е предвидено, че държавни имоти на стойност над 10 000 лева ще се продават само на електронна платформа, управлявана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Под тази сума остава досегашната разпоредба недвижимите имоти да се продават от областните управители.

Електронната платформа, за която има връзка през сайта на АПСК, се разработва от държавната компания „Информационно обслужване“ и ще се управлява и поддържа от АПСК. Предвижда се достъпът до публичната й част да е свободен. Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.

Публикувани са промени в Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, които касаят документите, които се водят и попълват в електронен вид и начина на тяхното съхранение. Определени са условията и реда за определяне на служител в Центъра за професионално обучение, който да подготвя и подава чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение отчета на документите с фабрична номерация.

Целите, които се преследват с промените в наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение към документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за тяхното водене, съхранение и издаване, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Коментарите са затворени.