Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 79 от 08.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 79 от 08.10.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за публичните предприятия
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти
ЗАКОН за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
ЗАКОН за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 от 03.10.2019 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 от 03.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
НАРЕДБА № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
НАРЕДБА № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
НАРЕДБА № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение

 

Коментарите са затворени.