Държавен вестник, брой 77 от 01.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 77 от 01.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 77 от 01.10.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през октомври 2019 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2017 г. до 30 септември 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 от 26.09.2019 г. за приемане на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
НАРЕДБА за търговете и конкурсите
НАРЕДБА за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
НАРЕДБА за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно- географската служба
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военно-географската служба

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
НАРЕДБА № 8121з-904 от 30.07.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1212-МИ от 26.09.2019 г. относно поправка на техническа грешка в Приложение № 4 към Решение № 615-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК за утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 615-МИ на ЦИК от 15.08.2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Коментарите са затворени.