Полезно в ДВ (бр. 78 от 4.10.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение.

За определянето и изплащането на допълнителното възнаграждение за научна степен е регламентирано, че за действително отработено време следва да бъде зачитано и времето на: а) ползване на платен годишен отпуск; б) професионално обучение с откъсване от работа – когато срокът на обучението е до 30 календарни дни; в) командироване в чужбина за срок до 30 календарни дни, независимо от основанието.

Предвижда се допълнителното възнаграждение за научна степен да се изплаща само когато научната специалност е свързана с длъжностните задължения на служителя. В противен случай, въпреки притежанието на научната степен, няма да се заплаща допълнително възнаграждение за това.

Регламентирани са и случаите, при които даден служител притежава две научни степени да получава допълнително възнаграждение за научна степен в по-благоприятния размер. Предвидено е допълнителното възнаграждение за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. да се определя и изплаща на държавните служители за всеки отработен нощен час или за част от него в периода от 22,00 до 6,00 ч.

Публикувани са промени в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България – от три на два намаляват приемите на основната имунизация на пневмококова конюгирана ваксина при деца до 6-месечна възраст, отпада проба Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 11-годишна възраст и се въвежда реимунизация срещу коклюш при деца на 12-годишна възраст.

Въвежда се разпоредба, определяща лицата, подлежащи на имунизации през даден отчетен период, с цел правилно изчисляване на имунизационния обхват в страната. Предложен е нормативен ред за уведомяване от общопрактикуващите лекари на подлежащите на имунизации лица по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер и др.), което ще спомогне за тяхното навременно информиране.

В мотивите се казва още, че са зачестили сигналите в Министерство на здравеопазването за насочване от общопрактикуващи лекари на деца, подлежащи на проба Манту и имунизация срещу туберкулоза към специализирани лечебни заведения. МЗ осигурява безплатни ППД туберкулин и БЦЖ ваксина за децата, имунизирани от личните лекари, докато в специализираните лечебни заведения тези ваксини се заплащат. В тази връзка се въвежда изискването общопрактикуващите лекари да осигуряват обучено медицинско лице за извършване на проба Манту и на имунизация/реимунизация срещу туберкулоза при липсата на професионална компетентност за провеждане от тях.

Коментарите са затворени.