ВАС окончателно: съдийската колегия няма правомощия да тълкува закона

Върховният административен съд (ВАС) окончателно постанови: съдийската колегия на Висшия съдебен съвет няма правомощия да тълкува Закона за съдебната власт. Това могат да правят само Конституционният съд и върховните съдилища. Произнасянето е на петчленен състав на ВАС, който потвърди решението на първата инстанция, с което беше обявено за нищожно именно такова „тълкувателно решение“ на кадровия орган.

Казусът, с който се занима ВАС, беше по жалба на Красимира Медарова в качеството ѝ на съдия в Софийския апелативен съд (от няколко месеца тя е повишена във Върховния касационен съд). Медарова атакува в съда решение на Съдийската колегия от 28 февруари 2017 г., което гласи следното: „Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт не се прилага за свободните длъжности, определени за заемане с конкурс за първоначално назначаване, които са останали незаети поради необявяване на конкурса или са останали незаети поради липса на класирани кандидати в проведен конкурс за първоначално назначаване“.

Самата Медарова е участвала в конкурса за повишаване във ВКС, обявен в началото на 2016 г., но е класирана под чертата. След промените в ЗСВ от август с.г., е подала молба да бъде повишена на основание чл. 193, ал. 6 от съдебния закон. Разпоредбата дава право на магистратите да бъдат повишени в 9-месечен срок от приключване на конкурса на освободено място. Но молбата ѝ е оставена без движение до изработването на наредбата за конкурсите.

Повече подробности по темата четете тук.

Над 90% от кандидатите за съдии по вписванията не успяха да решат теста

Едва 54 души успяха да решат теста за съдии по вписванията и са допуснати до втората фаза на конкурса – устния изпит. Това показват публикуваните днес резултати от писмения изпит в конкурса, обявен от Министерството на правосъдието. 

Общо 595 души се явиха преди месец в НДК, за да решават тест за съдии по вписванията. Един от тях се е отказал сам, а на други двама работите са били анулирани.

Така излиза, че от 592 кандидати над 90% не са успели да се справят с въпросите на нужното ниво. Изискването беше да получат поне 4,50 на писмения изпит, което означава да дадат най-малко 32 верни отговора на 40 въпроса. От успелите да се справят с теста, 31 души са били оценени с Отличен 6, което означава, че са дали най-много 2 грешни отговора.

Кандидатите за съдии по вписванията бяха още повече – 706, но 111 от тях се отказаха още преди първия изпит и не се явиха на него. Сега броят им драматично намаля и почти се изравни със свободните места, които са общо 44.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 81 от 15.10.2019 г.)

Държавен вестникВ новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според тях, когато контролните органи констатират, че разпространяваното течно гориво на бензиностанция отговаря на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, но не отговаря на Закона за енергията от възобновяеми източници, то не се изтегля от пазара в случай, че крайният разпространител предприеме действия за привеждането му в съответствие, като смеси наличните количества горива на бензиностанцията с партида гориво, позволяващо привеждането му в съответствие със законовите изисквания.

Съгласно друга част от измененията, когато операторът докаже пред компетентния орган, че съответните допустими норми за неорганизирани емисии /ННЕ/ са технически и икономически неосъществими за отделна инсталация, компетентният орган може да го освободи от задължението за спазване на тези норми, като определи нови. Освобождаването от задължението за спазване на ННЕ се извършва с решение на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по образец, одобрен от министъра на околната среда. Операторите могат да бъдат освобождавани от спазване на нормите за неорганизирани емисии единствено при условие, че това няма да доведе до значителен риск за човешкото здраве или околната среда. Операторите, които желаят да бъдат освободени, са длъжни да имат утвърден план за управление на разтворителите от предходната година.

Обнародвани са промени в Закона за борба с трафика на хора, чрез които се създава възможност за откриване на специализирани приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на лицата – жертви на трафика на хора. Увеличава се срокът за настаняване на тези лица в приюти за временно настаняване, като се въвежда минимален срок от 30 дни, и се създава възможност за продължаване срока на настаняването по предложение на съответния приют.

Определя се статутът на Националната комисия за борба с трафика на хора като национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.

Публикувана е нова Наредба за Националния туристически регистър, тъй като съгласно изискванията на Закона за туризма министърът на туризма поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Събирането на данни в ЕСТИ цели да събере на едно място информация за нощувките във всички места за настаняване в страната.

Единната система за туристическа информация е насочена към по-ефективен контрол на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа информация за НСИ, НАП, МВР и общините. До 1.10.2019 г. беше гратисният период, в който хотелиерите трябваше да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи.

Обнародвана е нова Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, чиято основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух. Измененията предвиждат комплекс от изисквания, като най-важно от тях е използване на суха дървесина. Тя не трябва да е механично третирана с лепливи вещества, като бои, лакове, смоли и лепила, както и да не е претърпяла друга химическа обработка или да е свързана с  примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на новия акт са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух.

 

 

 

Държавен вестник, брой 81 от 15.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 81 от 15.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

26 юристи учредиха „Обединение на свободните адвокати“

Сдружението критикува ВАдС за бездействие след отмяната на увеличението на минималните хонорари от 2014 г.

26 адвокати са учредили сдружение „Обединение на свободните адвокати“ (ОСА). Това става ясно от първата позиция на новата организация, разпространена до обществеността. В нея от сдружението, чийто председател е адвокат Емил Георгиев, остро критикуват Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за това, че не е поставил на обсъждане на проведената в събота Есенна национална конференция на адвокатурата отмяната на увеличението на минималните възнаграждения в професията от 2014 г.

Върховният административен съд установи, че при приемането на новите размери на минималните хонорари ВАдС е погазил изискванията на Закона за нормативните актове проектът и мотивите към него да бъдат публикувани и по тях да бъде проведено обществено обсъждане. Решението не е окончателно.

В момент, в който всички сме разтревожени от решението по адм. д.№ 3586/2016 на Върховния административен съд, с което е отменена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приета от ВАдС, обнародвана в ДВ, бр.28 от 28.03.2014г., конференцията изцяло неглижира този въпрос. Няма съмнение, че тази отмяна ще засегне негативно хиляди граждани и юридически лица, като ги лиши от възможността да получат пълния размер на сторените от тях разноски при водене на дело, дори след спечелването му от тяхна страна. Адвокатите сме призвани да защитаваме техните права, поради което бе повече от логично именно на така провелата се конференция на Адвокатурата да бъдат обсъдени възможностите и намеренията на висшия ни орган за решаването на този проблем“, завяват в позиция, изпратена до медиите, от новото сдружение.

Повече подробност по темата четете тук.

НАП ще попълва декларации от 2020 г.

От 2020 г. , който обявява доходите си онлайн, ще получава достъп до готова, попълнена от НАП декларация. В нея ще има данните, с които приходната агенция разполага. Той трябва да провери верността им и да я изпрати. Поправката в закона за облагане на доходите ще заработи от 1 януари 2020 г.
В четвъртък бюджетната комисия прие промените в данъчните закони за догодина, предложени от кабинета. Всички поправки са записани в преходните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Повече подробности по темата четете тук.

Специализираният наказателен съд да поема делата на Лаура Кьовеши у нас

Специализираният наказателен съд да разглежда делата, по които обвинения повдига новосъздадената Европейска прокуратура. Тази промяна в НПК предлагат управляващите от ГЕРБ. Промяната, подписана от председателката на правната комисия на парламента Анна Александрова и депутатите Красимир Ципов и Иглика Събева, е направена като предложение за второ четене на промените в НПК, свързани с отмяната на съкратеното съдебно производство при убийства.
Предложението трябва да бъде обсъдено от правната комисия още във вторник, когато е насрочено нейно заседание по промените в Наказателнопроцесуалния кодекс.
Европейската прокуратура, за чийто ръководител бе избрана румънската прокурорка Лаура Кьовеши, ще разследва финансови престъпления и корупция, свързани с европейските фондове и интересите на ЕС. Тя обаче ще завежда делата си пред националните съдилища на страните от съюза.
Повече подробности по темата четете тук.

В споразумение с един подсъдим може да се споменат и други, но с уточнение, че вината им не е доказана

Когато в дело с няколко обвиняеми, съдът одобрява споразумение с един от тях, в него могат да бъдат посочени имената и на останалите, въпреки че не се признават за виновни. В такъв случай е задължително обаче в съдебния акт да бъде ясно подчертано, че вината им не е доказана.

Това се казва в решение на Съда на ЕС в Люксембург по преюдициално запитване на съдия Иво Хинов от Специализирания наказателен съд. То е отправено миналата година, след като един от шестима обвинени, че са изготвяли и преправяли лични карти и шофьорски книжки, решил да сключи споразумение, за да получи по-лека присъда.

Останалите петима дали съгласие за сключване на споразумението, но изрично посочили, че не се признават за виновни и делото срещу тях продължава. В споразумението с единия обвиняем обаче се казва, че той е участвал в престъпна група именно с тях и те са посочени с имената им.

Тогава съдия Хинов реши да спре делото и да отправи запитване до съда в Люксембург, в което поставя въпроса дали такова споразумение с един обвиняем, в което се споменава участие в престъпна група и на други, които не се признават за виновни, е съвместимо с чл. 4, параграф 1 от Директива 2016/343. Според тази разпоредба държавите трябва да гарантират, че докато вината на обвиняемия не бъде доказана в съответствие със закона, той не може да бъде представен като виновен в изявления на публични органи и в съдебни решения.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 80 от 11.10.2019 г.)

В новия 80-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства и свързаната с това регистрация на ползватели на платената пътна мрежа и директното им отчитане отпада. Тези дейности се прехвърлят върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси

Облекчава се режимът за регистрация на доставчиците на GPS данни за тол таксуване. Те ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги – партньори на АПИ, информация за географското позициониране на камионите и автобусите по републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил.

Отпада сключването на договори между АПИ и доставчиците на GPS данни. Предвижда се те да подписват контракт с националните и европейските доставчици на тол услуга. Партньорите на АПИ ще обработват GPS данните и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации, които ще изпращат към тол системата за изчисление на дължимата тол такса. Пътната агенция ще запази контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни, като за целта ще ги вписва в публичен списък. Услугите, предоставяни в разкриваните от АПИ пунктове за продажба, ще бъдат плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта.

Обнародвана е нова Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Прецизирана е класификацията на машините за работа с банкноти и монети с цел осигуряване съответствие на уредбата с функционалностите на използваните в практиката машини, които са обособени в приложения.

Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за целите на настройка на оперираните от банките машини за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на новите емисии банкноти и монети. Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено правило на банките и доставчиците на услуги да се предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински банкноти/монети да се извършват от служители на БНБ.

Въведено е правилото модели машини, включени в списъка, публикуван на външната страница на БНБ в интернет, да се изваждат от списъка при неуспешно приключване на контролен тест на три или повече машини от определен модел, с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор. Въведено е изрично задължение за банките да осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за замяната.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още