Полезно в ДВ (бр. 76 от 27.09.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Методика за определяне на линията на бедност за страната, според която линията на бедност се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав кошница на годишна база.

Тези промени са резултат на реформата в политиките за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на социалните помощи за хората с увреждания. Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Публикувани са промени в Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. Разширява се обхватът на субектите, които имат правомощия да изпращат преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища, като се предвижда и научните институти на Българската академия на науките също да имат право, наравно с висшите училища, да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Прецизира се и изискването към кандидатите – те трябва да са завършили най-малко магистърска степен в професионално направление „Филология“. Предвижда се на командированите преподаватели да се предоставят средства, освен за изплащане на командировъчни и основни трудови разходи, за разходи за път, медицинско обслужване и здравно осигуряване.

Обнародвано е Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество. Институции от различните власти, които изпълняват дейности или мерки в посочените области, ще представят информация за напредъка в тях.

Съветът ще има координационни и съвещателни функции и в него ще участват представители на най-високо ниво – зам. министър-председателят с ресор „Правосъдие“, представляващият ВСС, председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на финансите.

Към съвета ще се създаде и Граждански съвет с 8 членове – представители на професионални организации на магистратите, неправителствени организации и на организации на работодателите.

 

Коментарите са затворени.