Полезно в ДВ (бр. 71 от 10.09.2019 г.)

Държавен вестник (7)В новия 71-ви брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за военното разузнаване и бе преодоляно президентското вето върху изменителния закон. Чрез промените нормативно се въвежда алтернатива, която да дава възможност длъжността директор на служба „Военна информация“ да се заема и от цивилен служител.

Обнародвана е Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Цените на включените в тарифата форми на предизборна кампания не са променени спрямо тези, одобрени в тарифата, по която партиите са заплащали при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от месец май 2019 г., с изключение на цената за изработка на агитационен клип в регионалните радиостанции на БНР.  Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

Обнародвани са четири нови наредби, с които се определят държавни образователни стандарти, а именно: Наредба № 19 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“, Наредба № 20 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“, Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“ и Наредба № 22 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“.

Публикуваните държавни образователни стандарти са разработени от Националната агенция за професионално образование и обучение с участието на широк кръг специалисти с оглед на последните тенденции в дадената професионална област и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от учене с необходимите резултати от ученето – знания, умения и компетентности, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Коментарите са затворени.