Държавен вестник, брой 76 от 27.09.2019 г.

Държавен вестник, брой 76 от 27.09.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 76 от 27.09.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост
ЗАКОН за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по енергетика

Президент на Републиката

УКАЗ № 219 за назначаване на полковник Красимир Александров Станчев на длъжността началник на Националната служба за охрана и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30.09.2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 24.09.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 24.09.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 24.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разхoди по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 24.09.2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 24.09.2019 г. за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната
МЕТОДИКА за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната
МЕТОДИКА за определяне на линията на бедност за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 24.09.2019 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
НАРЕДБА № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
НАРЕДБА № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.18

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. ноември 2019 г.

 

Коментарите са затворени.