Държавен вестник, брой 73 от 17.09.2019 г.

Държавен вестник, брой 73 от 17.09.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 73 от 17.09.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 13.09.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
РЕШЕНИЕ № 536 от 12.09.2019 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.
РЕШЕНИЕ № 545 на МС от 28.06.2004 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи

Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № І-8 от 2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните
ИНСТРУКЦИЯ № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните

 

Коментарите са затворени.