Държавен вестник, брой 70 от 03.09.2019 г.

Държавен вестник, брой 70 от 03.09.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 70 от 03.09.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 от 29.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон
ПРАВИЛНИК за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 17 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“
НАРЕДБА № 24 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“
НАРЕДБА № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Програмист“
НАРЕДБА № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия „Програмист“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция за закрила на детето

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз
НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

 

Коментарите са затворени.