Полезно в ДВ (бр. 67 от 23.08.2019 г.)

Държавен вестникВ днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица.

Производителите на храни с традиционен характер – например българско кисело мляко, както и на земеделски продукти със защитени географски означения, ще работят по новата наредба. В нея е разписан редът за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия (ЕК) за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Уредени са също и стъпките за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

Наредбата предвижда предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления спецификации са изпратени в ЕК. Ще бъде създаден и публичен регистър на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения, производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер, както и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие.

Обнародвано е Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят няколко наредби: Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Промените са насочени към облекчаване на административната тежест за бизнеса, като се създават оптимални условия за инвеститорите и същевременно се запазват законовите изисквания, гарантиращи ефективен контрол.

Измененията са в следните насоки: отразяване и привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагане с изискванията на влезлите в сила от 27.11.2018 г. промени в ЗООС; уреждане на механизма за провеждане на обединената процедура, когато е налице инвестиционно предложение, което подлежи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. Редуциране на сроковете за произнасяне на всеки един етап от общата процедура от страна на компетентния орган, както и документите и информацията, задължителни за представяне. Постановяване на решението по ОВОС, с което се прави заключение и по отношение на доклада за безопасност за предприятия с висок рисков потенциал и/или по отношение на процедурата по комплексно разрешително; уреждане на производството във връзка с указване на конкретна процедура по комплексни разрешителни от МОСВ в Изпълнителната агенция по околна среда и др.

 

Вашият коментар