Полезно в ДВ (бр. 66 от 20.08.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол – в съответствие със законодателството на Европейския съюз България затяга контрола при въвеждането на растения, растителни продукти и други от трети страни поради опасността на бъдат носители на определени вредители. Добавят се нови вредители, а други от приложение № 1 се прехвърлят в приложение № 2 на база публикуваните оценки на риска от тях. Променят се някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители. Включени са специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза.

Обнародвани са промени в Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспорт, които са в няколко насоки: транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 59 в съответствие с извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. по отношение на безопасността в железопътния транспорт; прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти; въвеждане на нови определения и термини и актуализиране на прилаганите общи показатели за безопасност съгласно Директива (ЕС) 2016/798.

Вашият коментар