Полезно в ДВ (бр. 64 от 13.08.2019 г.)

В новия 64-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез които се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Въвеждат се нови правила за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване. Основна цел на директивата е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите – членки на ЕС във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Според текстовете първата година, за която ще се изготвя документация за трансферно ценообразуване по новия ред, е 2020 г. Местно досие вече ще изготвя всяко данъчно задължено лице, осъществяващо сделки над определен праг между свързани лица. Тази документация ще се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Обнародвани са промени в Закона за физическото възпитание и спорта, които са в няколко насоки: режим на лицензиране на спортните федерации; награждаването на спортисти, постигнали високи спортни резултати и правото на децата на починали олимпийски медалисти да получават месечна парична помощ от Министерство на младежта и спорта.

Предвижда се, че при конкуренцията между повече от един кандидати за получаване на спортен лиценз по един вид спорт, предимство да има кандидатът, който е член на международната спортна организация или е получил права за организиране на спортни дейности. Правото на награди се разширява върху по-широк кръг спортисти, постигнали високи спортни резултати.

 

Вашият коментар