Полезно в ДВ (бр. 63 от 9.08.2019 г.)

В брой 63 на “Държавен вестник” е изменена и допълнена На­редба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.

 Промените предвиждат свързването на нова газопреносна мрежа към съществуваща газопреносна мрежа да се извършва при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на съществуващата газопреносна мрежа. Условията за свързване ще се договарят между операторите на двете мрежи в подписано от тях споразумение.

Съгласно Решение № 476 от 2 август 2019 г., Министерският съвет не признава Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на национално равнище поради това, че не отговаря на из­искването на Кодекса на труда да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската орга­низация или най-малко 100 000 работници и служители, наети по трудов договор във всички членове на работодателската организация.

 

 

Вашият коментар