Полезно в ДВ (бр. 62 от 6.08.2019 г.)

Държавен вестникВ брой 62 на “Държавен вестник” е изменен Законът за железопътния транспорт. Целта на промените е да бъде изпълнена препоръката на Европейската комисия страната ни да предприеме мерки за гарантиране независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата.

В този брой е изменен и допълнен Законът културното наследство. Предвидено е към министъра на културата да се създаде Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики, чиято структура и организация на работа ще се определят с правилник, утвърден от министъра.

Промяна касае и издаването на разрешение за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности национално богатство. Срокът за издаване на разрешението се удължава от 14 на 30 дни.

Издаденото разрешение ще се отнема с мотивирана заповед от министъра на кул­турата при констатирани нарушения по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство.

С брой 62 се допълва Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Кандидатстващият за лична помощ трябва да даде съгласие добавката за чужда помощ да се превежда от НОИ на Агенцията за социално подпомагане. Сумите ще се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който е прекратен трудовият договор. Когато трудовият договор е прекратен, НОИ ще продължи да изплаща добавката за чужда помощ към пенсията.

Вашият коментар