Държавен вестник, брой 69 от 30.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 69 от 30.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 69 от 30.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 210 за освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 30 август 2019 г.
УКАЗ № 211 за определяне на полковник Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана, считано от 30.08.2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 27.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 28.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 от 28.08.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 511 от 26.08.2019 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 512 от 26.08.2019 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Поморие-изток“, община Поморие, област Бургас
РЕШЕНИЕ № 518 от 27.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на „Симекс“ – ЕООД, Криводол

Министерство на младежта и спорта

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежката политика на Туркменистан

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 62 от 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт
НАРЕДБА № 62 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
ИНСТРУКЦИЯ № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2019 г.

 

Коментарите са затворени.