Държавен вестник, брой 67 от 23.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 67 от 23.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 67 от 23.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 184 за награждаване на г-н Михаил Швидкой – специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 185 за награждаване на г-н Григориос Василокостандакис – извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 207 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народно-демократична република
УКАЗ № 208 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 15.08.2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 15.08.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 от 15.08.2019 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 от 15.08.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Министерство на околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 6 от 5.05.2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 630-МИ от 20.08.2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Вашият коментар