Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 64 от 13.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 483 от 06.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Старо Оряхово 3“, разположено в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, на „ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна
РЕШЕНИЕ № 484 от 06.08.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Гарговското“, разположено в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, на „Огнеупорни глини“ – АД, гр. Плевен
РЕШЕНИЕ № 485 от 06.08.2019 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-26 Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет

ПРОТОКОЛ между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
НАРЕДБА № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на труда и социалната политика

ЗАПОВЕД № РД 01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
Заповед № РД01-1097 от 20.12.2018 г за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

 

Вашият коментар