Държавен вестник, брой 62 от 06.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 62 от 06.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 62 от 06.08.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за железопътния транспорт
ЗАКОН за железопътния транспорт
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за устройство на територията
РЕШЕНИЕ за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията

Президент на Републиката

УКАЗ № 178 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка
УКАЗ № 179 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи, Република Индия
УКАЗ № 188 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Съюз Мианмар
УКАЗ № 189 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Съюз Мианмар със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам
УКАЗ № 190 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа
УКАЗ № 191 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 02.08.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., по бюджета на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 02.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 02.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 02.08.2019 г. за изменение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 от 02.08.2019 г. за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 от 02.08.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 от 02.08.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 от 02.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
РЕШЕНИЕ № 454 от 30.07.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Требежа“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на „Булстоун“ – ЕООД, гр. Враца

Министерство на външните работи

ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за периода 2019 – 2022 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
НАРЕДБА № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Държавна агенция „Национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция „Национална сигурност“ за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (поверително)

Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Държавна агенция „Технически операции“

ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 05.06.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция „Технически операции“ за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (поверително)

Държавна агенция „Технически операции“

ИНСТРУКЦИЯ № 29-19 от 29.07.2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“

 

Вашият коментар