fbpx

Архив за м. август 2019 г.

КЗЛД ще глоби НАП с милионна глоба

Акценти

Вестник „СЕГА“ публикува информация относно проверката, която Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) започна в Националната агенция по приходите (НАП), след като последната подаде уведомление до надзорния орган за нарушение сигурността на личните данни.

Според медията глобата, която ще бъде наложена на НАП е в милиони. Съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, нарушенията на разпоредби, които касаят основните принципи на правната уредба, правата на субектите на данни, предаването на лични данни и др., подлежат на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 20 000 000 EUR или, в случай на предприятие — до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

Какви пропуски е констатирала КЗЛД, във връзка с изтичането на лични данни, ще стане ясно след като минат сроковете за възражения. Регламентът въвежда задължение глобите да бъдат във всеки конкретен случай ефективни, пропорционални и възпиращи.

Съдът на ЕС се произнесе относно разпределяне отговорността между операторите на уебсайтове и Facebook

GDPR&FBОператорът на уебсайт, който е интегрирал фейсбук бутон „харесва ми“, може да отговаря като администратор на лични данни, съвместно с Facebook, за събирането на лични данни на посетителите на сайта му и за предаването им, постанови съдът на ЕС в решение по дело C-40/17. След като германско сдружение за защита на потребителите започва дело срещу оператор на уебсайт за онлайн продажба на дрехи, за това, че е интегирал фейсбук бутон „харесва ми“ на страницата си, съдът, който разглежда делото, подава преюдициално запитване до съда на ЕС с няколко въпроса, един от които – операторът на сайта администратор ли е на лични данни?

Опцията за вграждане на бутон „харесва ми“ е от категорията на т.нар. plug-in – приставка, софтуерен компонент, който предоставя възможност на уебсайта да обвърже трафика си с функционалности на платформата на Facebook и по този начин да оптимизира съдържанието и рекламата си. Т.е. посредством приставките се извършва обработване на лични данни, което, от една страна е инициирано от оператора на уебсайта, извършил активни действия, за да инсталира на сайта си съответното софтуерно разширение, от друга страна обаче по никакъв начин не е контролирано от него, а от платформата, на която принадлежи приставката. В конкретния случай това е Facebook, и данните се събират от тях и се съхраняват на техен сървър.

Съдът на ЕС акцентира върху необходимостта субектите на лични данни, в конкретния случай посетителите на уебсайта, да бъдат предварително уведомени за операциите, които ще бъдат извършени с личните им данни от съответния администратор. Това задължение по правило се изпълнява с информиране на субектите на данни за дейностите по обработване, за които администраторът отговаря. Макар делото да се води по реда на вече отменената Директива, новият Регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), само потвърждава принципите за добросъвестност и прозрачност, които всеки администратор на лични данни следва да спазва, за да осигури на организацията си съответствие с новите правила.

Коментар: Христина Богиа, юрисконсулт

Държавата плаща над 62 000 евро за реституция без край

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди държавата да плати над 62 000 евро на наследниците на печатници в София, одържавени при социализма, които от години печелят делата си за реституция, но така и не са получили нищо. Тази реституция без край ги кара да се обърнат към съда в Страсбург, който постанови, че е нарушено правото им на собственост.

Европейският съд призна нарушението още преди година, но сега определи обезщетението за сагата, която се точи повече от 20 години.

Исканията за реституция, които така и не са изпълнени от държавата, са на Виолета Йорданова, Тимка Русаманова и Румяна Телятинова, чиито бащи са притежавали печатници в столицата, които са национализирани преди близо 70 години, а днес са част от капитала на държавното предприятие „Образование и наука”. То се управлява от министъра на образованието и науката.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 66 от 20.08.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол – в съответствие със законодателството на Европейския съюз България затяга контрола при въвеждането на растения, растителни продукти и други от трети страни поради опасността на бъдат носители на определени вредители. Добавят се нови вредители, а други от приложение № 1 се прехвърлят в приложение № 2 на база публикуваните оценки на риска от тях. Променят се някои защитени зони, признати за защитени зони за определени вредители. Включени са специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в Съюза.

Обнародвани са промени в Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспорт, които са в няколко насоки: транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 59 в съответствие с извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. по отношение на безопасността в железопътния транспорт; прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти; въвеждане на нови определения и термини и актуализиране на прилаганите общи показатели за безопасност съгласно Директива (ЕС) 2016/798.

Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 66 от 20.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 65 от 16.08.2019 г.)

В новия брДържавен вестник (4)ой 65 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чиято цел е получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редовното посещение на детска градина или училище. Чрез измененията инcтитуциитe щe пoлучaвaт инфoрмaция и щe прaвят нeoбхoдимaтa прoвeркa нa фaктитe и oбcтoятeлcтвaтa зa oтпуcкaнe нa пoмoщтa пo cлужeбeн рeд. Тoвa щe oблeкчи aдминиcтрaтивнaтa тeжecт зa грaждaнитe, кoитo кaндидaтcтвaт зa coциaлнo пoдпoмaгaнe. А във връзкa c прeуcтaнoвявaнeтo нa дeйнocттa нa Миниcтeрcтвoтo нa здрaвeoпaзвaнeтo пo издaвaнeтo нa рaзрeшeния зa лeчeниe в чужбинa, зaкривaнeтo нa „Фoнд зa лeчeниe нa дeцa“ и прeминaвaнeтo нa cъoтвeтнитe дeйнocти към Нaциoнaлнaтa здрaвнoocигуритeлнa кaca, cчитaнo oт 1 aприл 2019 г. ce aктуaлизирa мeхaнизмът зa пoдпoмaгaнe нa прaвoимaщитe лицa зa пoкривaнe нa cъoтвeтнитe днeвни и квaртирни рaзхoди.

Обнародвана е нова Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване. Служебното обследване ще се извършва чрез анализ на данните за водача, участник в ПТП, по отношение на обучението, придобиването на квалификацията на водач, извършените от него престъпления и/или административни нарушения по Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози, физическата и психологическата годност, стаж и други данни, които имат отношение към правоспособността му, както и данни за причините, довели до ПТП. Служебното обследване се извършва независимо от образуваното наказателно или административно производство. Установяването на вината и отговорността за настъпилото ПТП обаче не е предмет на служебното обследване.

 

От 40 000 до 60 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди при смърт на съпруг в катастрофа

Според нова методика двойките без брак трябва да са с една и съща адресна регистрация поне година, за да получат компенсация. Застрахователите огласиха примери какво ще се полага на пострадалите и близките им при катастрофа

От 40 000 лв. до 60 000 лв. компенсация за неимуществени вреди да получава преживелият съпруг, ако партньорът му е починал в катастрофа. Това предвижда новата методика, която за първи път трябва да въведе нормативни критерии за това как се изчисляват обезщетенията по Гражданска отговорност при смърт или травма при инцидент на пътя.

При смърт в катастрофа обезщетението за неимуществени вреди на близките на починалия се разделя на три вида. Първо е т. нар. основна вреда, за която в методиката е предвиден минимален и максимален размер.

Така за съпруг границите са от 40 000 лв. до 60 000 лв. според продължителността на съвместния живот. В методиката се предлага за фактическото съжителство на съпружески начала да се предвиди изискване то да е продължило поне една година, което да се доказва чрез една и съща адресна регистрация по настоящ адрес на двойката.

За дете, включително осиновено и отглеждано, методиката оценява неимуществените вреди на от 50 000 лв. до 60 000 лв., ако то не е навършило 18 години, и от 30 000 лв. до 50 000 лв., ако е пълнолетно. За смърт на родител, осиновител и отглеждащ – компенсацията за морални вреди е от 40 000 лв. до 60 000 лв.

За всички други близки остава действащият таван от 5000 лв.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 64 от 13.08.2019 г.)

В новия 64-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез които се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Въвеждат се нови правила за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване. Основна цел на директивата е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите – членки на ЕС във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Според текстовете първата година, за която ще се изготвя документация за трансферно ценообразуване по новия ред, е 2020 г. Местно досие вече ще изготвя всяко данъчно задължено лице, осъществяващо сделки над определен праг между свързани лица. Тази документация ще се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Обнародвани са промени в Закона за физическото възпитание и спорта, които са в няколко насоки: режим на лицензиране на спортните федерации; награждаването на спортисти, постигнали високи спортни резултати и правото на децата на починали олимпийски медалисти да получават месечна парична помощ от Министерство на младежта и спорта.

Предвижда се, че при конкуренцията между повече от един кандидати за получаване на спортен лиценз по един вид спорт, предимство да има кандидатът, който е член на международната спортна организация или е получил права за организиране на спортни дейности. Правото на награди се разширява върху по-широк кръг спортисти, постигнали високи спортни резултати.

 

Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

Държавен вестник, брой 64 от 13.08.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Заповедта за изпълнение на парично задължение по член 410 от ГПК не представлява автентичен акт по смисъла на Регламент № 655/2014 според Генералния адвокат Szpunar

През 2014 г. е приет Регламент (ЕС) № 655/2014, с който законодателят на Съюза въвежда института на европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС). ЕЗЗБС запазва напълно ефекта на изненада за длъжника и се признава автоматично в другите държави членки, без да се изисква специална процедура.

С преюдициалното запитване Софийски районен съд иска от Съда на ЕС да тълкува за първи път Регламент № 655/2014 като са поставени следните въпроси:

„1) Представлява ли невлязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по член 410 от ГПК автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от [Регламент № 655/2014]?
2) Ако заповедта по член 410 от ГПК не е автентичен акт следва ли да се образува отделно производство по искането, различно от производството по член 410 от ГПК, по реда на член 5, буква а) от [Регламент № 655/2014]?
3) Ако заповедта по член 410 от ГПК е автентичен акт, следва ли съдът да се произнесе в срока по член 18, параграф 1 от [Регламент № 655/2014] при наличие на норма от националното право, съгласно която сроковете по време на съдебната ваканция спират да текат?“.
В своето Заключение Генералният адвокат Szpunar разглежда само първия поставен въпрос и стига до извода, че заповедта за изпълнение на парично задължение по член 410 от ГПК не представлява автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014.

Съгласно заключението на Генералния адвокат:
„Член 4, точка 10 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че заповед за изпълнение на парично задължение като разглежданата в главното производство не представлява автентичен акт по смисъла на същия регламент, тъй като съдържанието ѝ не взема под внимание основателността на претенцията, а само посочва задължението на длъжника да удовлетвори кредитора, поради което и автентичността на този акт не е свързана със съдържанието му по начина, предвиден от законодателя на Съюза.“

Вж. Евро Право – Практика на Съда на ЕС/Дела, свързани с България/Преюдициални запитвания – Дело C-555/18

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg