Полезно в ДВ (бр. 60 от 30.07.2019 г.)

Държавен вестник (2)В новия 60-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Закона за пътищата, Закона за концесиите, както и нови правилници за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и за администрацията на Върховния административен съд.

Измененията в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се отнасят до промяната в размера на партийната субсидия, която става от 11 лв. на 1 лв. и промяната влиза в сила от днес. Със заключителните разпоредби се изменят Законът за политическите партии, Изборният кодекс, Законът за държавната собственост и т.н. Чрез промените в Закона за политическите партии се разрешава политическите партии да получават неограничени дарения от физически и юридически лица, като за вторите има изискване те да нямат просрочени публични задължения или да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Според измененията в Закона за пътищата новият краен срок за старта на тол-системата е 1 март 2020 г. В момента по последните промени в закона от септември 2018 г. срокът за влизане в сила на таксуването за превозни средства над 3.5 тона е 16 август 2019 г. Втората ключова промяна е, че т.нар. доставчици на декларирани данни, които трябва да са компаниите, предлагащи GPS услуги (fleet management) на превозвачите, няма да сключват договори директно с Агенция „Пътна инфраструктура“, а с националните доставчици на услуги, които ще са посредник.

Чрез обнародваните промени в Закона за концесиите се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж. Според новите текстове министърът на туризма извършва подготвителните действия за възлагане на концесии за морски плажове. Приетите промени регламентират, че министърът на туризма ще може да внася в Министерския съвет предложения за възлагане на концесии за морските плажове. С тях също така министърът на туризма ще може да организира процедурите за определяне на концесионер, да сключва концесионните договори, да провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове, да сключва наемните договори и да организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем.

Вашият коментар